Kodukord
LASTEAEDA SAABUMINE JA LAHKUMINE

 • Lasteaed on avatud E-R 7.30-17.45.
 • Eelistatud aeg lapse lasteaeda toomiseks on enne õppetegevuste algust (kell 9.00).
 • Lapsevanem annab isiklikult lapse üle rühma- või abiõpetajale ning järele tulles võtab isiklikult lapse vastu rühma- või abiõpetajalt.
 • Rühma töötajatel on õigus laps üle anda ka vanemate poolt eelnevalt tutvustatud ja volitatud esindajatele.
 • Rühma töötajatel on keelatud last anda üle alaealisele või selleks volitamata isikule.
 • Soovitame lapsele järele tulla hiljemalt 15 minutit enne rühma sulgemist, et oleks aega rahulikult riietuda. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järgi õigeaegselt, on tal kohustus sellest teavitada rühma töötajat kontakttelefonil. Ootamatute olukordade või juhtumite korral (näiteks vanem ei jõua lapsele õigeaegselt järele), ootab õpetaja lapsevanemat 1 tund peale lasteaia sulgemist. Samal ajal proovib õpetaja telefoni teel kontakti saada lapse vanematega või volitatud esindajatega. Kui ka siis pole lapsevanem lapsele järele tulnud, viib õpetaja  lapse oma koju (jättes lasteaia välisuksele vastavasisulise teate lapse asukoha kohta) ja annab asjakohase teate lasteaia direktorile.
 • Laste turvalisuse tagamiseks on lapsevanem kohustatud lasteaia õuealal jalgvärava sulgema nii lasteaeda last tuues kui õhtusel ajal last koju viies.

PUUDUMINE

 •  Lapsevanem teavitab rühma töötajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda.

 

Toidukorrad
 • Lasteaias on kolm toidukorda: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.
 • Lapsevanemal on võimalik loobuda lapse hommikusöögist. Selleks esitab lapsevanem avalduse eelneva kuu 28. kuupäevaks.
 • Lapsevanem teavitab rühma töötajaid lapse toitumisharjumustest ja toob arstitõendi toiduallergiate kohta.
 • Kokkuleppel lasteaiaga võib lapsevanem lapse tervise huvides asendada söögikordade ajal ebasobiva toiduaine lapsele sobivaga.
 • Usulistel veendumustel põhinevate toitumiserisuste korral teeb lapsevanem lasteaiaga koostööd.
 • Laste sünnipäevade tähistamine lepitakse rühma vanematega kokku iga õppeaasta alguses. Soovi korral võib laps lasteaias kaaslasi kostitada.

Vaata iganädalast menüüd siit!

 

Riietumine ja isiklikud asjad
RIIDED, VOODIPESU JA ISIKLIKUD ASJAD 

 • Lasteaia päevakavas on lastel ette nähtud igapäevane õuesviibimine. Lapsevanem varustab lapse ilmastikule vastava riietusega (kummisaapad, vettpidavad riided) ning kontrollib regulaarselt nende korrashoidu.
 • Lapse lasteaia õueriided asuvad riidekapis parempoolses nagis või kuivatusruumis. Lapsevanem selgitab ka lapsele millised on tema õueriided. Õueriided peavad võimaldama lapsel vabalt ringi liikuda, hullata ja meelepärases tegevuses osaleda. Parim riietus see, mille määrdumine ei tekita probleeme.
 • Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke pikki nööre (salle) ja ohtlikke detaile.
 • Lapse heaolu arvestades on lapsel lasteaias mõistlik hulk tagavarariideid.
 • Et ära hoida riiete ja jalanõude kadumist ning vahetusse minemist on lapse riided ja jalanõud märgistatud nimega.
 • Lapsel on lasteaias kaasas isikliku hügieeni vahendid (kamm, taskurätid, vajadusel mähkmed), vahetusjalatsid (heleda tallaga) ning vajadusel vahetus- ja magamisriided.
 • Lasteaias puhkamiseks on lapsel vajalik oma voodipesu (tekk ja padi, vahetatava kattega).
Lapse tervise ja arengu toetamine
 • Lasteaia töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervisehäiretest koheselt lapsevanemat telefoni teel ja vajadusel direktorit.
 • Lasteaeda võetakse vastu terve laps. Lasteaia töötajal on õigus keelduda haigusnähtudega lapse rühma vastu võtmisest, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda ja teiste tervist.
 • Lasteaia töötaja ei anna lapsele lasteaias vanema poolt kaasa pandud ravimeid ega luba ka lapsel neid võtta. Ravimi andmine on lubatud erandjuhul krooniliste haiguste korral arsti ettekirjutuste järgi.
 • Kui laps haigestub lasteaias, võtab lasteaia töötaja vanemaga kohe ühendust.
 • Lapse tõsise lasteaias haigestumise või vigastumise korral kutsub lasteaia töötaja kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vajadusel antakse lapsele esmast abi.
 • Direktor avaldab vajadusel lastevanematele teate lasteaias levivast nakkushaiguse juhtumist, nimetamata seejuures haigestunud laste nimesid. Nakkushaiguste esinemise perioodil rakendatakse lasteaias eri puhastuskorda ja kätepesemise nõudeid, järgides Terviseameti juhiseid.
 • Lapse, vanema või töötaja sobimatu käitumise korral, mis ohustab teiste isikute vaimset või füüsilist turvalisust tuleb reageerida koheselt, rakendada pedagoogilisi võtteid või tõkestada edasine sobimatu käitumine ning teavitada direktorit.
 • Lapse pideva agressiivse ja ettearvamatu käitumise (seab ohtu kaaslaste turvalisuse) ning lasteaias kehtivatele reeglitele mitteallumise korral on lasteaial õigus laps mõneks ajaks lasteaiast kõrvaldada.
Turvalisuse tagamine
 • Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
 • Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt.
 • Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.
 • Laste väljapääs lasteaia ruumidest ja territooriumilt lasteaia töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteaia ruumidesse on keelatud.
 • Lasteaia töötajad jälgivad õue ja siseruumide turvalisust igapäevaselt. Kord aastas viiakse läbi lasteaia keskkonna hindamine turvalisuse/ohutuse valdkonnas.
 • Lasteaia töökorraldus lähtub kogu rühma tööaja jooksul koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud õpetaja või õpetajat abistava töötaja ja laste suhtarvudest.
 • Lapsed võivad territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajatega direktori loal ja õpetaja avalduse alusel. Tänaval liigeldes kannavad lapsed ja rühma töötajad helkurveste.
 • Lasteaia õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va lasteaeda teenindavale transpordivahendile.
 • Jalgrattaga sõites on vajalik lapsel kanda õige suurusega kiivrit.
 • Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
 • Lasteasutuses on laste ja täiskasvanute pildistamine ja filmimine avalikuks otstarbeks lubatud ainult isikute nõusolekul.
 • Lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit turvalisust ohustavatest olukordadest.
Koostöö vanematega
 • Koostöö lasteaia ja lapse pere vahel tugineb vastastikusel lugupidaval suhtlemisel, kus probleemide ja erimeelsuste lahendamisel seatakse esiplaanile laps. Lapsevanemad on oodatud kaasa lööma rühma igapäevastes töödes ja tegemistes ning kaasa rääkima lasteaiaelu olulistes tegevustes läbi lastevanemate ümarlaua ja lasteaia nõukogu.
 • Lapsevanemad on oodatud lapse arenguvestlusele, mille ajad lepitakse eelnevalt õpetajatega kokku.
 • Lasteaias toimuv kajastub lasteaia kodulehel www.terake.tartu.ee, rühma blogis, riideruumis oleval infostendil. Infovahetus perega toimub lasteaia personali ning Stuudium keskkonna kaudu.
 • Lapse arengu ja käitumisega seotud probleemide korral on lapsevanem kohustatud tegema koostööd lasteaiaga, et tagada lapsele vajalik abi ning teistele rühma lastele ja õpetajatele turvaline arengu- ja töökeskkond.
Kuidas toetada last lasteaiaga kohanemisel
 • Varuge piisavalt aega ja kannatust kohanemisperioodiks.
 • Looge lapsel positiivne hoiak lasteaia suhtes. Seletage talle arusaadavas keeles, mida lapsed seal teevad ja miks seal on tore käia.
 • Kirjeldage lapsele päeva, mis teda ees ootab. Laps peab teadma, et ta jääb lasteaeda ilma teieta.
 • Tutvuge eelnevalt lasteaiaga. Vaadake üle ruumid; arutage, mida seal tehakse. Laske lapsel uurida, avastada ning mängida.
 • Hea ja pingevaba suhtlemine lapsevanema ja õpetaja vahel aitab sisendada lapsele julgust ja turvatunnet.
 • Esimestel päevadel ei ole soovitav jätta last üksi rühma kauemaks kui 1-2 tundi.
 • Lõunasele unele soovitame last jätta mitte enne teist nädalat, kokkuleppel lapse õpetajatega.
 • Usaldage õpetaja nõuandeid selles osas, millal laps on valmis lasteaeda üksi jääma.
 • Olge rõõmus ja positiivne lapse kohanemisel lasteaiaga – laps on teie emotsioonide peegel.
 • Vanema usk lapse võimesse kohaneda ja tunda rõõmu lasteaiast aitab ning toetab teda sellel raskel, kuid olulisel teel iseseisva elu suunas.