Terakesest

 

Terake on Tartus tegutsev eralastaed, kus õppe- ja kasvatustöö on inspireeritud Reggio Emilia põhimõtetest

Meie missiooniks on toetada iga lapse tegutsemisjulgust ja loovust ning aidata kaasa tervikliku isiksuse arengule, kes hoolib iseendast, teistest ja ümbritsevast keskkonnast, on avatud, oskab ja julgeb mõelda ning öelda, teha ja vastutada.

Väärtustame JULGUST, LOOVUST JA AVATUST.

Meie motoks on “Tarkusega julgeks loovaks ja avatuks!”

Terake loodi 2008. aastal MTÜ Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi poolt. Lasteaed Terake on üheks osaks Tartu Erahariduse Edendamise Seltsi haridusalasest tegevusest ning töötab samade põhimõtete alusel Tartu Erakooli ja huvikooliga HuviTERA, mis tegutsevad samas hoones. Terake teeb tihedat koostööd Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Ülikooliga. Ühtlasi kuulub Terake Tartu Ülikooli Innovatsioonilasteaedade hulka ning on praktikabaasiks ülikooli alushariduse tudengitele.

Terakeses on kuus erinevat rühma, millest viis on eestikeelsed ning üks rahvusvaheline. Kokku käib Terakeses 110 last.

Meediakajastus

Lastel on sündides sada keelt suus / Õpetajate Leht, 4.04.2014

Miks mitte katsetada midagi nii head? / Õpetajate Leht, 31.01.2014

Terakeses sündis Tartu Reggio-klubi / Õpetajate Leht, 12.11.2013

Nii era- kui linnalasteaed saavad nüüd võrdset pearaha / Postimees, 2.02.2010

Terakese päevahoiust sai lasteaed / Veebiajakiri Lasteaed, 15.10.2009

Terakese päevahoiust sai lasteaed / Postimees, 14.10.2009

Eralastehoid Terake keskendub kasvandike arendamisel igale lapsele eraldi / Universitas Tartuensis, 26.09.2008 (lk 3)